Kategoria: Dylematy cywilizacji informatycznej

KULTURA INFORMACYJNA SPOŁECZEŃSTWA

Społeczny odbiór informatyki i związana z nim świadomość informacyjna są w dużej mierze uwarunkowane stopniem kultury informacyjnej. Warto więc poświęcić trochę uwagi temu pojęciu .(Kultu^efmiuje się w różny’sposób. Jedna z definicji opiera się na antropologicznej interpretacji tego pojęcia: „Kultura jest to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów Wykształconych i przyswajanych w toku współ­działania oraz zawierająca wytwory takich zachowań”.Antropologiczna interpretacja traktuje kulturę jako aparat przystosowania się człowieka do zmieniającego się otoczenia, jako rezultat twórczego przeobrażenia sa­mego człowieka i jego otoczenia przez wzajemne oddziaływanie na siebie ludzi i spo­łeczeństwa.

 

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!

FUNKCJE KULTURY

Kultura obejmuje wzajemne oddziaływanie ludzi, którzy jako jednostki nie są ze sobą powiązani żadnymi związkami ekonomicznymi, politycznymi itp.poza wspólnymi zainteresowaniami .Funkcja kultury to zaspokajanie takich potrzeb człowieka, które’nie wynikają z jego biologicznej egzystencji. Kultura jest niezależna od potrzeb życiowych, zakła­da bezinteresowne działanie człowieka z punktu widzenia jego fizycznej egzystencji. We właściwym sensie pojęcie to oznacza dziedzinę wartości pozbawionych na ogół praktycznej użyteczności. Antropologiczne, niewartościujące, a więc uniwersalistyczne podejście do zjawisk społecznych jako zjawisk kulturowych, umożliwia uwzględnienie całościowego do­robku ludzi, pozwala rozpatrywać zjawiska kulturowe w ujęciu kumulatywnym.

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!

ANALOGICZNA INTERPRETACJA

Kulturę informacyjną można interpretować analogicznie—jako wiedzę, nawyki i umiejętności odnoszące się do informacji traktowanej jako składnik rzeczywistości otaczającej człowieka, równie ważny jak materia i energia, jako czynnik wpływający na zachowania i osiągnięcia zarówno pojedynczych ludzi, jak i całych społeczeństw. Przejawami tej kultury (jej wskaźnikami) są:  wiedza na temat istoty informacji i jej funkcji; wysoki stopień świadomości roli i znaczenia informacji; znajomość i umiejętność poprawnego posługiwania się terminami i pojęciami odnoszącymi się do informacji i procesów informacyjnych;  umiejętność poprawnego interpretowania informacji i właściwe jej wykorzy­stanie;  umiejętność korzystania z informacji pochodzących z różnych źródeł —z uwzględnieniem ich (nie)spójności i zróżnicowania;     poszanowanie, informacji jako (cudzej) własności oraz dobra prywatnego i ogólnoludzkiego; umiejętność doboru właściwych środków do gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji;  umiejętność i rzetelność w doborze źródeł oraz metod gromadzenia, przetwa­rzania i udostępniania informacji.

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!

KULTURA MYŚLI

W kulturze informacyjnej można wyróżnićkulturę języka,kulturę myśli,kulturę czynu.Pojęcie „kultura myśli” można określić jako sposób ujmowania otaczającej rze­czywistości oraz budowania modeli myślowych-zjawisk, zdarzeń, procesów i   obiektów należących do niej. Modele te człowiek buduje z wykorzystaniem zna­nych mu pojęć i terminów (na podstawie własnego tezaurusa pojęciowego) oraz ukształtowanych wzorców myślowych i umiejętności obiektywizacji odbieranych informacji.S. Garczyński ostrzega: „Najwulgamiejszym rodzajem uproszczeń i uogólnień są wnioski wyciągane z przypadkowych wiadomości. (…) Pominięcia, uproszczenia, schematyzacje i bezzasadne uogólnienia nie wprowadzą w błąd przygotowanego”.

 

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!